Sjahin During

Sjahin During

Marmoucha Orchestra verwelkomt Sjahin During als nieuwe artistieke leider

 

Marmoucha is enthousiast om Sjahin During aan te kondigen als artistieke leider van het Marmoucha Orchestra, een artiest die de grenzen van wereldmuziek al meer dan drie decennia oprekt. Als gerenommeerd percussionist, creatieve maker en producer heeft Sjahin zijn stempel gedrukt op diverse muzikale landschappen, van het mystieke Oosten tot de ritmische Balkan en het kleurrijke Noord-Afrika. Sjahin’s veelzijdigheid blijft niet onopgemerkt in de Nederlandse jazzscene, waar hij regelmatig de spotlights deelt met prominente musici. Zijn benoeming belooft een nieuw hoofdstuk van innovatieve samenwerkingen en grensverleggende muziek voor het Marmoucha Orchestra.

De Kracht van Diversiteit en Innovatie
Het Marmoucha Orchestra staat bekend om zijn unieke vermogen om diverse muzikale talen te verenigen. Het orkest manifesteert zich door de deskundigheid van zijn musici als een veelzijdige vertolker van muzikale tradities uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied, verrijkt met eigentijdse, creatieve interpretaties. De unieke klankkleur van het orkest komt tot stand door de synergie van diverse muzikale talen, verrijkt door eigen composities en creatieve arrangementen. Terwijl het orkest trouw blijft aan zijn authentieke benadering en het koesteren van het traditionele, worden hedendaagse en westerse invloeden ingenieus verweven, resulterend in een veelzijdig muzikaal palet dat reikt van jazz tot elektronische muziek.

Unieke Kwaliteiten en Visie
Sjahin During brengt een indrukwekkende ervaring met zich mee en staat bekend als een “Artistic Creator”. Zijn talent voor het samenbrengen van musici in unieke formaties is even indrukwekkend als zijn eigen muzikale vaardigheden. Hij heeft verschillende succesvolle ensembles opgericht en geleid, zoals Afro Anatolian Tales, Turqumstances, Arifa, Namibian Tales en Cacha Mundinho.

Met zijn jarenlange ervaring en diverse muzikale invloeden voelt hij zich direct thuis bij dit dynamische, professionele collectief muzikanten, dat in de afgelopen vier jaar is uitgegroeid tot een solide en professioneel orkest dat zich onderscheidt door zijn creativiteit en muzikale expertise. Gedreven door vakmanschap en creativiteit is zijn doel om het Marmoucha Orchestra nieuwe artistieke horizonten te laten verkennen en een bijdrage te leveren aan het orkest en aan de Nederlandse cultuursector.

Toekomstplannen
Sjahin During wil samen met het Marmoucha Orchestra authentieke stemmen en karakters naar voren brengen en organische bruggen creëren tussen stijlen en labels. “Ons doel is om verrassende samenwerkingen met originele (gast)muzikanten aan te gaan, om unieke verhalen en concepten voor elke nieuwe release te creëren. Om het mooiste uit het bestaande orkest te halen, het te laten schijnen en verder te werken aan de verrijking van de huidige signatuur,” aldus During.

Sjahin is momenteel met het artistieke team van het Marmoucha Orchestra bezig met zijn eerste productie die binnenkort uitgevoerd zal worden. Met optimisme en enthousiasme begint hij aan deze spannende nieuwe fase, klaar om het publiek te verrassen met de unieke muzikale diversiteit van het orkest. Het belooft een boeiende reis te worden, vol met innovatieve muzikale ontdekkingen.

Het Marmoucha Orchestra feliciteert Sjahin During met zijn benoeming en wenst hem veel succes en plezier in zijn nieuwe rol. Het orkest bedankt ook de vorige artistieke leider, Avishai Darash, voor zijn geweldige werk en inzet in de afgelopen jaren.


Marmoucha Orchestra Welcomes Sjahin During as New Artistic Director

 

Marmoucha is excited to announce Sjahin During as the artistic director of the Marmoucha Orchestra, an artist who has been pushing the boundaries of world music for over three decades. As a renowned percussionist, creative maker, and producer, Sjahin has left his mark on various musical landscapes, from the mystical East to the rhythmic Balkans and colorful North Africa. Sjahin’s versatility has not gone unnoticed in the Dutch jazz scene, where he regularly shares the spotlight with prominent musicians. His appointment promises a new chapter of innovative collaborations and groundbreaking music for the Marmoucha Orchestra.

The Power of Diversity and Innovation
The Marmoucha Orchestra is known for its unique ability to unify diverse musical languages. The orchestra manifests itself through the expertise of its musicians as a versatile interpreter of musical traditions from North Africa, the Middle East, and the Mediterranean, enriched with contemporary, creative interpretations. The orchestra’s unique timbre arises from the synergy of diverse musical languages, enriched by original compositions and creative arrangements. While remaining true to its authentic approach and cherishing tradition, contemporary and Western influences are ingeniously interwoven, resulting in a versatile musical palette that ranges from jazz to electronic music.

Unique Qualities and Vision
Sjahin During brings impressive experience with him and is known as an “Artistic Creator.” His talent for bringing musicians together in unique formations is as impressive as his own musical skills. He has founded and led several successful ensembles such as Afro Anatolian Tales, Turqumstances, Arifa, Namibian Tales, and Cacha Mundinho.

With his years of experience and diverse musical influences, he immediately feels at home with this dynamic, professional collective of musicians, which has grown into a solid and professional orchestra over the past four years, distinguished by its creativity and musical expertise. Driven by craftsmanship and creativity, his goal is to explore new artistic horizons with the Marmoucha Orchestra and to contribute to both the orchestra and the Dutch cultural sector.

Future Plans
Sjahin During, in collaboration with the Marmoucha Orchestra, aims to bring forward authentic voices and characters and create organic bridges between styles and labels. “Our goal is to engage in surprising collaborations with original guest musicians, to create unique stories and concepts for each new release. To bring out the best in the existing orchestra, let it shine, and continue to enrich its current signature,” says During.

Sjahin is currently working on his first production with the artistic team of the Marmoucha Orchestra, which will soon be performed. With optimism and enthusiasm, he embarks on this exciting new phase, ready to surprise the audience with the orchestra’s unique musical diversity. It promises to be an exciting journey full of innovative musical discoveries.

The Marmoucha Orchestra congratulates Sjahin During on his appointment and wishes him much success and pleasure in his new role. The orchestra also thanks the previous artistic director, Avishai Darash, for his wonderful work and dedication in recent years.