Recensie “Old Signs New Sounds” door Mixed World Music

Old Signs New Sounds live in De Duif

Het in Amsterdam gevestigde Marmoucha Orchestra hield zaterdagavond in voormalig kerkgebouw De Duif een nieuw project ten doop: ‘Old Signs New Sounds’. Dat gebeurde in het kader van de concertreeks ‘Old Roots New Routes’ van Dutch Delta Sounds. Ton Maas was voor MixedWorldMusic van de partij.

door Ton Maas

Ademloos hangt het publiek in De Duif aan de Amsterdamse Keizersgracht aan de lippen van zangeres Karima El Filali als ze na de pauze haar tweede lied inzet, slechts begeleid door Antonio Moreno Glazkov op cornet met minieme ondersteuning van basgitarist Arin Keshishi en percussionist Udo Demandt. Het is het ingetogen en tegelijk zinderende hoogtepunt in de voorstelling Old Signs New Sounds. Drie zangeressen, die drie verschillende culturen uit de regio rond de Middellandse Zee representeren, vertolken elk drie liederen in totaal zes verschillende talen, sommige eeuwenoud, andere van eigen hand. Ze worden suggestief omlijst door Marmoucha Orchestra, in arrangementen van onder meer Maripepa Contreras en de al genoemde Glazkov. Telkens is het weer zíjn cornet of trompet die op cruciale momenten even boven alles uit jubelt of met een inventieve solo de kroon op het fraaie ensemblespel zet.

Overdaad aan informatie
Dat de voorstelling een verhaallijn heeft, zullen we weten! De enthousiaste vertelster, die op ontspannen toon de zaak aan elkaar praat, trekt daar aan het begin van de avond wel héél veel tijd voor uit. Gaandeweg de voorstelling nemen zowel de frequentie als de lengte van de praatjes gelukkig af, maar de informatie die over het publiek wordt uitgestort, is toch te overdadig en te gedetailleerd om te beklijven. Bovendien wringt het dat El Filali vooraf omstandig wordt bewierookt vanwege haar formidabele kwaliteiten als zangeres als we dat meteen daarna zelf kunnen vaststellen. Het is net als met goede wijn, die ook geen krans behoeft. Liever hadden we iets meer vernomen over de inhoud van de liederen, maar daarover blijft het vooral stil.

Funky accenten en interactieve projecties
Wat wél goed uitpakt, is de wisselwerking tussen traditionele of op de traditie geënte melodieën en het jazzy karakter van sommige arrangementen. Artistiek leider Arin Keshishi levert regelmatig funky weerwerk op zijn basgitaar en Demandt wordt door hem zeer terecht voorgesteld als de groove master van het ensemble. Ook de videoprojecties op een groot scherm achter het ensemble doen hun werk: zowel informatief – in de vorm van historische landkaarten – als sferisch en zelfs abstract, maar steeds in interactie met de liederen.

Piekmoment tot besluit
De Iraanse Yalda Abbasi en haar Turkse collega Duygu Alkan leveren beiden vocale hoogstandjes af. Speciale vermelding verdient de als finale bedachte toegift, waarbij de drie zangeressen gezamenlijk het podium betreden en na eerst afzonderlijk een deel van het lied voor hun rekening te hebben genomen, zelfs tot een soort driestemmigheid komen. Daarbij worden de subtiele verschillen tussen de drie zangstijlen, die ongeoefende oren meestal ontgaan, opeens fraai ‘uitgelicht’, wat onverwacht nog een laatste piekmoment oplevert.

Op 22 juni is Old Signs New Sounds nogmaals te zien en te horen; dan in TivoliVredenburg in Utrecht. Klik hier voor informatie en tickets.


The Amsterdam-based Marmoucha Orchestra launched a new project called “Old Signs New Sounds” on Saturday evening at the former church building De Duif. This event was part of the concert series “Old Roots New Routes” by Dutch Delta Sounds. Ton Maas was present for MixedWorldMusic.

By Ton Maas

The audience in De Duif, located on Amsterdam’s Keizersgracht, hangs breathlessly on the lips of singer Karima El Filali as she begins her second song after the intermission, accompanied only by Antonio Moreno Glazkov on cornet with minimal support from bassist Arin Keshishi and percussionist Udo Demandt. It is the subdued yet thrilling highlight of the “Old Signs New Sounds” performance. Three singers, representing three different cultures from the Mediterranean region, each perform three songs in a total of six different languages, some centuries old, others original. They are suggestively framed by the Marmoucha Orchestra, in arrangements by, among others, Maripepa Contreras and the aforementioned Glazkov. His cornet or trumpet consistently soars above everything at crucial moments or crowns the beautiful ensemble play with an inventive solo.

Excess of information
We will know that the performance has a storyline! The enthusiastic narrator, who connects the pieces in a relaxed manner, spends an excessive amount of time on it at the beginning of the evening. Fortunately, as the performance progresses, both the frequency and length of the talks decrease, but the information showered upon the audience is still too abundant and detailed to retain. Moreover, it feels redundant that El Filali is extensively praised beforehand for her formidable qualities as a singer when we can immediately verify this for ourselves. It’s like good wine, which needs no wreath. We would have preferred to hear more about the content of the songs, but on this, the narrator remains mostly silent.

Funky accents and interactive projections
What does work well is the interplay between traditional or tradition-based melodies and the jazzy character of some arrangements. Artistic director Arin Keshishi regularly provides funky counterpoints on his bass guitar and rightly introduces Demandt as the groove master of the ensemble. The video projections on a large screen behind the ensemble also serve their purpose: both informative, in the form of historical maps, and atmospheric, even abstract, but always interacting with the songs.

Peak moment to conclude
The Iranian Yalda Abbasi and her Turkish colleague Duygu Alkan both deliver vocal highlights. Special mention goes to the encore designed as the finale, where the three singers jointly take the stage and, after initially singing separate parts of the song, even achieve a sort of three-part harmony. This beautifully ‘highlights’ the subtle differences between the three singing styles, which usually go unnoticed by untrained ears, providing an unexpected final peak moment.

On June 22, “Old Signs New Sounds” can be seen and heard again; this time at TivoliVredenburg in Utrecht. Click here for information and tickets.