Missie & visie

English translation below

Missie 
Marmoucha is een stichting die muziek- en muziektheatervoorstellingen ontwikkelt, produceert, organiseert en promoot waarin de culturele rijkdom uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten centraal staat.
Marmoucha fungeert als een cultureel laboratorium en broedplaats voor makers met diverse culturele achtergronden, waarbij het zich toelegt op het creëren van bijzondere producties.
Het Orchestra heeft de expertise om op hoog niveau niet-westerse muziek uit de MENA-regio en het Middellandse Zeegebied te ontwikkelen. Met diverse muziekgenres en -stijlen verenigt het Orchestra mensen door middel van muziek en bevordert het de culturele uitwisseling.
Marmoucha verkent waarden en verbeeldt maatschappelijke en individuele uitdagingen door middel van kunst en cultuur. De stichting heeft een focus op het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen en streeft naar inclusiviteit. Marmoucha verbindt verschillende culturen, waardeert verschillen en streeft naar begrip.

Visie
Marmoucha bevordert culturele diversiteit en slaat een brug tussen verschillende culturen door traditionele waarden te koesteren en nieuwe artistieke accenten te leggen.
Het Marmoucha Orchestra dient als een belangrijk platform voor de ontwikkeling, verspreiding en (inter)nationale bekendheid van niet-westerse muziek uit de MENA-regio.

Het Marmoucha Orchestra koestert het authentieke en traditionele, en streeft tegelijkertijd naar een nieuw en eigen geluid door middel van een vernieuwende en eigentijdse benadering.
Het Marmoucha Orchestra heeft als doel om de schoonheid en rijkdom van de MENA-regio en haar muzikale tradities te delen met een breed publiek, zowel nationaal als internationaal.

Mission
Marmoucha is a foundation that develops, produces, organizes, and promotes music and musical theater performances that showcase the cultural richness of North Africa and the Middle East.

Marmoucha acts as a cultural laboratory and nurturing ground for creators with diverse cultural backgrounds, focusing on the creation of unique productions.

The Orchestra has the expertise to develop high-level non-Western music from the MENA region and the Mediterranean area. By uniting people through various musical genres and styles, the Orchestra fosters cultural exchange.

Marmoucha explores values and portrays societal and individual challenges through art and culture. The foundation focuses on reaching hard-to-reach audiences and strives for inclusivity. Marmoucha connects different cultures, values differences, and seeks understanding.

Vision
Marmoucha promotes cultural diversity and bridges different cultures by cherishing traditional values and adding new artistic accents.

The Marmoucha Orchestra serves as an essential platform for the development, dissemination, and (inter)national recognition of non-Western music from the MENA region.

The Marmoucha Orchestra treasures the authentic and traditional while simultaneously striving for a new and unique sound through an innovative and contemporary approach.
The Marmoucha Orchestra aims to share the beauty and richness of the MENA region and its musical traditions with a broad audience, both nationally and internationally.